מחירון ותעריפי נסיעה במונית. חיר הנסיעה במוניות שירות נקבע עפ"י צו פיקוח על מצרכים ושירותים